Tillämpad mikroekonomi

Tillämpad mikroekonomi
ISBN:
9789144055398
Utgivningsdatum:
2009-06-11
Antal sidor:
238
Upplaga:
2

När kan marknader förstås i termer av utbud och efterfrågan? Vilka samband finns mellan skatter och sysselsättning? Vilka incitamentsproblem är förknippade med tillhandahållandet av kollektiva varor? I denna bok visas hur man med mikroekonomiska metoder - pristeori, spelteori, experiment - kan besvara dessa frågor. "Tillämpad mikroekonomi" är ett komplement till grundläggande läroböcker i mikroekonomisk teori. Till varje kapitel finns ett stort antal övningar och diskussionsfrågor. Boken är en bra utgångspunkt för seminarier där deltagarna får tillämpa sina mikroekonomiska kunskaper på konkreta problemställningar. Exempel på områden som tas upp är rättvisa, skatter, regleringar, miljö, demokratiska beslut och diskriminering. Denna upplaga är omarbetad och innehåller ett nytt kapitel om urban ekonomi och lokaliseringsmönster i och runt städer.

Nationalekonomin brukar delas upp i två huvuddelar: mikroekonomi och makroekonomi. com. Produktionsteori. Innehållet i båda momenten koncentreras på de delar som används mest inom ekonomi och är inriktad på tillämpad matematik och. Delkurs 2 Mikroekonomi. Sammanfattning. Nationalräkenskaper. , [aktualiserade] uppl. En nationalekonom med mikroekonomisk inriktning är en generalist. Till varje kapitel finns ett stort antal övningar och diskussionsfrågor.