Diskrimineringslagen : en kommentar

Diskrimineringslagen : en kommentar
Förlag:
ISBN:
9789172233393
Utgivningsdatum:
2009-07-09
Författare:
Antal sidor:
205
Upplaga:
1

I denna lagkommentar behandlar författaren den nya Diskrimineringslagen paragraf för paragraf med hänvisningar till tillämpliga förarbeten och rättspraxis. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte sju tidigare gällande lagar mot diskriminering. Samtidigt slogs fyra ombudsmannamyndigheter ihop till en myndighet - Diskrimineringsombudsmannen. Den nya diskrimineringslagen är den största förändringen inom diskrimineringslagstiftningen på många år. Den nya lagen medför inte enbart en redaktionell förändring utan innehåller även en rad mycket viktiga tillägg och preciseringar, för att inte säga förstärkningar, av diskrimineringslagsskyddet. Nya diskrimineringsgrunder som könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder införs. Diskrimineringsförbud för könsöverskridande identitet eller uttryck ska gälla alla samhällsområden i lagen. Åldersdiskriminering föreslås vara förbjuden inom utbildningsverksamhet och i arbetslivet i vid mening. En ny sanktion för brott mot diskrimineringsskyddet införs i form av diskrimineringsersättning, vilket möjliggör högre ersättning till den diskriminerade. För att diskrimineringslagen ska få en avskräckande och förebyggande effekt är ersättningens storlek av stor betydelse. Diskrimineringsförbud införs på värnpliktens och civilpliktens område och inom området offentlig anställning.

Vissa intresseorganisationer, förutom arbetstagarorganisationerna, får dessutom talerätt för sina medlemmar i diskrimineringstvister. Diskrimineringsombudsmannen har tillsyn över att lagen följs.

Diskrimineringsombudsmannen ska ha rätt att i domstol föra talan för en enskild person som anser sig ha blivit diskriminerad. Anders Karlsson är verksam som advokat och har tidigare skrivit böcker inom området.

Artiklar och böcker om diskrimineringsrätt Diskrimineringsrätten är ett ytterst dynamisk rättsområde. Det de båda föreningsformerna har gemensamt är att dem ska ha:1) Stadgar, vilket är ett slags avtal mellan medlemmarna om att föreningen ska bedriva. Flera vårdinrättningar runt om i landet har på senare år infört lokala regler och riktlinjer om kortärmad arbetsdräkt för hälso- och sjukvårdspersonal för. Med transpersoner menas oftast. Tyvärr har det funnits en tradition inom svensk handikapprörelse att enbart arbeta reaktivt. Artiklar och böcker om diskrimineringsrätt Diskrimineringsrätten är ett ytterst dynamisk rättsområde. Om du exempelvis skriver budget*, så. Lika lön för lika arbete ansågs vara en viktig fråga redan 1919 av ILO (internationella arbetsorganisationen). Flera vårdinrättningar runt om i landet har på senare år infört lokala regler och riktlinjer om kortärmad arbetsdräkt för hälso- och sjukvårdspersonal för.